foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

O MNIE

Jestem absolwentką wydziału teologii ogólnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od czasu ukończenia studiów wyższych nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kolejnych studiów podyplomowych, udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach:

 • studia podyplomowe – dydaktyka katechezy - UWM - Olsztyn 2001,
 • studia podyplomowe – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny - Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica - Płock 2005, 
 • studia podyplomowe – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych - UWM - Olsztyn 2014,
 • trening interpersonalny - UWM - Bałdy 2013,
 • kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) – certyfikat I stopnia - 47/2014 - Toruń 2014,
 • szkolenie „Prewencja i profilaktyka zachowań samobójczych młodzieży szkolnej” – certyfikat Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego - UWM Olsztyn 2014,
 • szkolenie " Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży - certyfikat - Warszawa 2015,
 • szkolenie " Terapia złości i agresji dzieci i młodzieży - certyfikat - Warszawa 2015,
 • warsztaty " Zarządzanie energią życiową w stresie  - osiem razy O" -  Wojciecha Eichelbergera  - 2017,
 • liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Do moich szczególnych zadań w szkole należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy młodzieży, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,
 • współdziałanie z policją, Sądem Rodzinnym, GOPSEM, MOPSEM, Caritasem, Centrum Pomocy Rodzinie, szpitalem, sanepidem,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Systematycznie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności, a swoją pracę pedagogiczną opieram na nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Czym jest terapia TSR?

Główne założenia TSR

Jeśli coś działa, rób tego więcej.

Jeśli coś nie działa, rób coś innego.

Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.

Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste.

Prostota tej filozofii jest zaskakująca, co nie jest jednoznaczne z łatwym stosowaniem jej, jak i całego modelu, w pracy terapeutycznej. Zastosowanie tak prostych narzędzi, jakie proponuje ta metoda, staje się dla osób używających jej w praktyce niezwykle trudnym zadaniem, wymagającym wiele samodyscypliny. Podejście to, swój początek miało w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych w Brief Family Therapy Center w Millwauke. Jego twórcami są Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg. W Polsce TSR rozwija się jako podejście psychoterapeutyczne od 1990 roku. TSR należy do terapii krótkoterminowych.Termin  krótkoterminowa  oznacza, że staramy się osiągnąć cele wspólnie ustalone z klientem, tak szybko jak to jest możliwe, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów. Warto jednak pamiętać, że czas pracy z klientem nie jest ściśle ustalony. Niekiedy jest to tylko kilka spotkań – często rozciągniętych w czasie, które dzielić może nawet parę miesięcy. Od innych terapii wyróżnia ją przede wszystkim to, że zamiast koncentrować się na przyczynach powstawania problemu oraz jego analizie, skupia się na potrzebach klienta oraz na budowaniu rozwiązań, do wyznaczonego wspólnie z klientem celu. Klient w podejściu TSR jest traktowany jako ekspert od swojego życia. To on wie najlepiej czego potrzebuje oraz co chce osiągnąć. Klient ocenia swoje postępy w terapii i decyduje o tym kiedy chce zakończyć proces terapeutyczny. Terapeuta zaś pełni rolę eksperta w prowadzeniu spotkania z klientem. Jest swego rodzaju narzędziem, pomocnym dla klienta który wspólnie z nim szuka pomysłów czy sposobów odnalezienia drogi do rozwiązania. Terapia polega na szukaniu i wzmacnianiu pozytywnych stron i zasobów, jakie posiada klient.


W obszarach moich zainteresowań zawodowych znajdują się

w szczególności:

 • specyficzne problemy edukacyjne (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • problemy emocjonalne, rodzinne,
 • profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków,
 • profilaktyka zachowań samobójczych,
 • zaburzenia lękowe,
 • problemy wynikające z zagrożeń duchowych ( sekty),
 • posiadam uprawnienia trenerskie do prowadzenia warsztatów psychospołecznych. Do ulubionych obszarów należy komunikacja interpersonalna, rozwój osobisty i asertywność.


W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie możliwość bliskiego

i twórczego spotkania z drugim człowiekiem

w klimacie ciepła i empatii.

 

Prywatnie interesuję się psychologią, teologią, filmem, turystyką oraz jestem wielką miłośniczką zwierząt.

                                                                                                 Maria Wilkowska

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.